Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst / abonnementen
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan
Artikel   8 – Verplichtingen van The Bubble Club Blaricum bij herroeping
Artikel   9 – De prijs en tarieven
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11  – Betaling
Artikel 12 – Klachtenregeling
Artikel 13 – Geschillen
Artikel 14 – Toernooien
Artikel 15 – Aanvullende gedragsregels en bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de Gebruiker producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de The Bubble Club Blaricum worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de The Bubble Club Blaricum;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Gebruiker gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Contract-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van vastgelegde binnen- tennisbanen op wekelijks repeterende vaste tijdstippen, gelegen in het seizoen.
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 7. Dienst: De dienst betreft de beschikbaarstelling van binnen- en buitentennisbanen voor een vaste periode, welke al dan niet repeterend gedurende het seizoen voorkomt, dan wel de mogelijkheid geeft om de beschikbaarheid van een baan op korte termijn, niet op een repeterend vast tijdstip, te verkrijgen binnen het seizoen.
 8. Abonnement: een overeenkomst die strekt tot al dan niet regelmatige ter beschikkingsstelling van binnen- en of buitentennisbanen voor het beoefenen van de tennissport gedurende een bepaalde periode;
 9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de Gebruiker of The Bubble Club Blaricum in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 10. Gebruiker: De natuurlijke of rechtspersoon die via een abonnement de beschikking over binnen- en of buitentennisbanen verkrijgt en deze voor de tennissport gebruikt;
 11. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Gebruiker om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 12. Losse verhuur-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een vastgelegd aantal uren voor binnen- en of buitentennisbanen op een vooraf bepaald tijdstip, gelegen binnen het seizoen.
 13. The Bubble Club Blaricum: de handelsnaam voor de natuurlijke of rechtspersoon die de beschikbaarheid van binnen- en of buitentennisbanen aan Gebruikers aanbiedt;
 14. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de The Bubble Club Blaricum en de Gebruiker wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 15. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping, aangepast voor het The Bubble Club Blaricum;
 16. Winterlid-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van nog niet vastgelegde binnen-tennisbanen, gelegen in het winterseizoen.
 17. Zomerlid-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van nog niet vastgelegde binnen-tennisbanen, gelegen in het zomerseizoen.
 18. Winterseizoen of seizoen: Het winterseizoen betreft de periode welke loopt van 1oktober in een jaar tot en met 31 maart in het direct daaropvolgende jaar. En telt daarmee 26 weken.

 

Artikel 2 – Identiteit 

The Bubble Club Blaricum Is de handelsnaam voor:

The Bubble Club Blaricum B.V.

Gustav Mahlerlaan 999, 1028 MK Amsterdam

Telefoonnummer accommodatie: 035- 5310703

E-mailadres: info@bltc-inbetween.nl

KvK-nummer: 76122409

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Bubble Club Blaricum en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen The Bubble Club Blaricum en Gebruiker.
 2. De tekst van deze Algemene Voorwaarden worden aan de Gebruiker beschikbaar gesteld en maken deel uit van elke overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn in te zien op de website, www.thebubbleclubblaricum.nl en worden beschikbaar gesteld bij het sluiten van de Overeenkomst op afstand. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is kunnen de Algemene Voorwaarden op verzoek van de Gebruiker zo spoedig mogelijk op andere wijze kosteloos, digitaal, worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Gebruiker langs elektronische weg kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden ook specifieke voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing. Specifieke Voorwaarden gaan boven de Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden abonnement. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de The Bubble Club Blaricum niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, waaronder de verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, zodat voor de Gebruiker duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. Het aanbod kan bestaan uit 2 soorten abonnementen, te weten, Contract-abonnement, Losse-verhuur-abonnement. De specifieke aspecten van ieder abonnement zijn in de Algemene Voorwaarden beschreven en niet meer in het aanbod.

 

Artikel 5 – De overeenkomst/ abonnementen

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Gebruiker het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de The Bubble Club Blaricum onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de The Bubble Club Blaricum is bevestigd, kan de Gebruiker de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de The Bubble Club Blaricum passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Gebruiker elektronisch kan betalen, zal de The Bubble Club Blaricum daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De The Bubble Club Blaricum kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Gebruiker aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de The Bubble Club Blaricum op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Soorten overeenkomsten: The Bubble Club Blaricum biedt de mogelijkheid voor het afsluiten van meerdere soorten overeenkomsten voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen, te weten:
  • Contract-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van vaste uren, wekelijks repeterend, gedurende het winter-zomerseizoen of year around;
  • Losse-verhuur-abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een of meer aansluitende uren, gelegen binnen de seizoenen;
  • Winterlid of zomerlid abonnement: een overeenkomst voor de beschikbaarstelling van een niet bepaald aantal uren, op nog niet vastgestelde momenten, gelegen binnen het seizoen;
 6. Een contract-abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd
 7. Een losse-verhuur-abonnement wordt aangegaan voor de gewenste beschikbaarheidsperiode;
 8. Een Winterlid of zomerlid abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

 

Artikel 5.1 Contract-abonnement

 1. Een Contract-abonnement wordt aangegaan door het eenmalig volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. Hierop ontvangt u een reserveringsbewijs en factuur voor de reserveringsgelden. Na ontvangst van het reserveringsgeld voor het contractabonnement, wordt het abonnement geactiveerd en zullen de ba(a)n(en) voor de gebruiker beschikbaar zijn in het seizoen. De restant van het abonnementsgeld dient uiterlijk 1 september voorafgaande aan het begin van het seizoen te zijn bijgeschreven op de rekening van The Bubble Club Blaricum.
 2. De bevestiging van de reservering wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden. De betalingsverplichtingen gaan dan in;
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het opzeggen van het Contract-abonnement dient vòòr 1 maart van het jaar waarin het lopende seizoen eindigt te worden opgezegd doormiddel van een e-mail naar: tennis@thebubbleclubblaricum.nl met hierin vermeld naam adres en abonnementsnummer en het tijdstip van de gehuurde banen.
 5. Indien een contract-abonnementhouder het abonnement niet op tijd heeft opgezegd zal dit automatisch voor een seizoen worden verlengd, met de bijkomende betalingsverplichtingen.
 6. Het abonnementsgeld dient volledig vòòr 1 september voor aanvang van het seizoen te zijn voldaan. Voor de betalingen is artikel 11 met aanvullende leden van toepassing;
 7. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 8. Binnen het abonnement krijgt u de mogelijkheid om 3 maal per seizoen één uur uit de repeterende reeks te verplaatsen naar een ander moment en tijdstip binnen het seizoen mits de beschikbaarheid aanwezig is.. Hiermee verwachten wij dat ook uren in vakanties en op feestdagen worden gecompenseerd.
 9. Lid 8 is niet van toepassing voor trainers en clubtrainingen.
 10. Tussentijdse annulering van een Contract-abonnement kan kosteloos indien aan lid 4 van dit artikel is voldaan. Indien de opzegging plaatsvindt in de periode na 1 maart tot 2 maanden voor de start van het volgende seizoen, dan is men 25% van het abonnementsgeld verschuldigd. Bij annulering tot 1 maand voor de aanvang van het volgende seizoen is men 50% van het abonnement verschuldigd. Bij annulering binnen 1 maand voor het begin van het seizoen is men de gehele abonnementssom verschuldigd.

Artikel 5.2 Losse-verhuur-abonnement

 1. Een losse-verhuur-abonnement wordt aangegaan door het volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. De geselecteerde ba(a)n(en) komen beschikbaar en het abonnement zal worden geactiveerd na ontvangst van de gevraagde betaling;
 2. De betaling van het abonnementsgeld wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden;
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het reserveren van banen vindt digitaal plaats, via de website.
 5. Banen kunnen, tot maximaal 14 kalenderdagen voorruit, worden gereserveerd.
 6. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 7. Men kan zelf introducees meenemen, tot in totaal 4 personen per baan.
 8. Een geboekte baan kan niet meer worden “verschoven”, of geannuleerd.
 9. Het abonnement is van korte duur en wordt niet automatisch verlengd.

 

Artikel 5.4 Winterlid of zomerlid abonnement

 1. Een Winterlid of zomerlid abonnement wordt aangegaan door het eenmalig volledig invullen van het aanvraagformulier dat op de website staat vermeld. Na betaling van het abonnementsgeld zal het abonnement worden geactiveerd en kan de gebruiker digitaal banen reserveren;
 2. De bevestiging van inschrijving wordt gezien als het definitief aangaan van het abonnement en als bevestiging dat men kennisgenomen heeft van de algemene voorwaarden. De betalingsverplichtingen gaan dan in.
 3. Het herroepingsrecht is van toepassing zoals beschreven in artikel 6.
 4. Het opzeggen van het zomerlid abonnement dient vòòr 1 juli van het jaar waarin het lopende seizoen eindigt te worden opgezegd door middel van een e-mail, met hierin vermeld naam adres en abonnementsnummer, naar: tennis@thebubbleclubblaricum.nl
 1. Indien een zomerabonnement het abonnement niet heeft opgezegd zal dit automatisch voor een seizoen worden verlengd.
 2. Het abonnementsgeld dient vòòr ingang van het seizoen te zijn voldaan. Voor de betalingen is artikel 11 met aanvullende leden van toepassing;
 3. Het reserveren van tennisbanen vindt digitaal plaats, via de website.
 4. Banen kunnen maximaal 23 uur van tevoren worden gereserveerd.
 5. Voordat men gaat spelen is men verplicht zich te melden bij de bar, om aan te geven dat men er is.
 6. Een lid mag iemand introduceren. De kosten hiervoor dienen aan de bar te worden betaald. Het tarief is in het tarieven overzicht vermeld.
 7. Na reserveren is men verplicht te komen. Het niet opkomen dagen wordt geteld. Na 3-maal een “no-show” heeft The Bubble Club Blaricum het recht het lidmaatschap te beëindigen, zonder dat de abonnementhouder enig verhaalsrecht heeft. Reden voor de “no-show”-regeling is het voorkomen van nodeloos reserveren van banen en het juist beschikbaar houden voor andere winterleden.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een Contract-abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op vastgelegde repeterende tijdstippen binnen een periode van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen ontbinden, zolang het seizoen nog niet begonnen is.
 2. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een Winterlid of zomerlid abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen- en buitentennisbanen op nader vast te leggen tijdstippen binnen het seizoen, binnen een periode van 14 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen ontbinden, zolang de Gebruiker hier nog geen gebruik van heeft gemaakt.
 3. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een losse-verhuur-abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op een vastgelegd tijdstip, maximaal gelegen binnen een periode van 14 dagen vanaf het moment van afsluiten van de overeenkomst, niet ongedaan maken na betaling of reservering via de website.
 4. De Gebruiker kan een overeenkomst voor een abonnement voor de beschikbaarstelling van binnen-tennisbanen op nader vast te leggen tijdstippen, binnen een periode van 8 dagen na aangaan van de overeenkomst, zonder opgaaf van redenen ontbinden, zolang de knipkaart nog niet is gebruikt.
 5. De in de leden 1, 2 en 3 genoemde periode, de bedenktijd, gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst en betreft kalenderdagen.
 6. Het model herroepingsformulier is op de website te vinden en wordt geacht hiermee gelijk met het aangaan van enige overeenkomst beschikbaar te zijn gesteld.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor trainers, verenigingen en bedrijven.

 

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de Gebruiker en kosten daarvan

 1. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan dThe Bubble Club Blaricum door een mail te sturen aan tennis@thebubbleclubblaricum.nl ;
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Gebruiker.
 3. De Gebruiker draagt bij aan de administratiekosten, indien:
 4. The Bubble Club Blaricum de Gebruiker reeds gedane betalingen moet terugbetalen;
 5. Als de Gebruiker gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dan betreft dit een specifieke overeenkomst en eventueel aanvullende overeenkomsten behorende bij deze specifieke overeenkomst. Al deze overeenkomsten worden dan van rechtswege ontbonden. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de overeenkomst(en) waarvoor het herroepingsrecht wordt toegepast duidelijk te specificeren.
 6. Als The Bubble Club Blaricum de melding van herroeping door de Gebruiker op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 7. The Bubble Club Blaricum vergoedt alle betalingen van de Gebruiker, onder aftrek van eventuele administratiekosten.

 

Artikel 8 – Verplichtingen van The Bubble Club Blaricum

 1. The Bubble Club Blaricum zal gesloten zijn op de volgende feestdagen: kerstavond vanaf 16:00u, eerste en tweede kerstdag, oudejaarsavond vanaf 16:00 uur en nieuwjaarsdag gehele dag. Gemiste contracturen zullen niet worden gecompenseerd conform artikel 5.1 lid 8.
 2. The Bubble Club Blaricum draagt zorg dat de accommodatie zich uitstekend leent voor het beoefenen van de tennissport zich de afgesloten beschikbaarheidsovereenkomst in acht te nemen met uitzondering van overmacht, zoals brand, storm, wateroverlast, door de overheid opgelegde sluiting i.v.m. epidemieën, pandemieën, stroomonderbrekingen en soortgelijke omstandigheden, welke belemmerend werken op de juiste uitvoering van de beschikbaarheidsovereenkomst of deze uitvoering onmogelijk maken.
 3. The Bubble Club Blaricum gebruikt in geval van restitutie hetzelfde betaalmiddel dat de Gebruiker heeft gebruikt, tenzij de Gebruiker instemt met een andere methode.

 

Artikel 9 – Prijs en tarieven

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Tarieven zullen separaat op de website worden gepubliceerd.
 3. Tariefaanpassingen zullen in de regel slechts tussen de seizoenen plaatsvinden.
 4. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 – Uitvoering en aansprakelijkheid

 1. The Bubble Club Blaricum zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van reserveringen en aanmeldingen van abonnementen en bij de beoordeling van aanvragen. Desondanks kan The Bubble Club Blaricum nooit aansprakelijk zijn voor gemaakte fouten, anders dan voor reeds betaalde boekingsbedragen.
 2. The Bubble Club Blaricum aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- hoe dan ook veroorzaakt – welke aan de Gebruikers wordt toegebracht, tenzij de schade aan grove schuld van The Bubble Club Blaricum is te wijten. Onder schade wordt ook verstaan het verlies van goederen of het vergeten daarvan op locatie. Ook wordt geen aansprakelijkheid geaccepteerd voor goederen, welke aan barmedewerkers in bewaring zijn gegeven.

 

 Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Gebruiker verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Deze termijn vangt aan op de dag nadat de Gebruiker de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De Gebruiker heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan The Bubble Club Blaricum te melden.
 3. Indien het volledige huurbedrag niet binnen de betalingstermijn is voldaan, dan is The Bubble Club Blaricum gerechtigd de beschikbaarstelling van de baan of banen in te trekken zonder compensatie van de huurprijs. Hierbij blijven de lopende aanspraken van The Bubble Club Blaricum onverlet en lopen de verplichtingen van de Gebruiker door.
 4. Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door The Bubble Club Blaricum is gewezen op de te late betaling en The Bubble Club Blaricum de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is The Bubble Club Blaricum gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, administratiekosten en de eventuele kosten voor juridische bijstand.

 

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de Gebruiker de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij The Bubble Club Blaricum, dit kan per e-mail: tennis@thebubbleclubblaricum.nl
 2. Bij The Bubble Club Blaricum ingediende klachten worden zo mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door The Bubble Club Blaricum binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 13 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen The Bubble Club Blaricum en de Gebruiker waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 – Toernooien

 1. In de vakantieperioden, herfst-, kerst-, krokus- of voorjaarsvakantie of soms in de weekenden kunnen toernooien worden georganiseerd. Gebruikers met een beschikbaarheidsrecht kunnen hierdoor in sommige gevallen geen gebruik maken van hun baan, maar kunnen deze in overleg met het secretariaat inhalen. Hierover zal van tevoren worden gecommuniceerd per e-mail. Abonnementhouders kunnen op die momenten geen baan afschrijven. Geldelijke compensatie valt buiten de mogelijkheden.

 

Artikel 15 – Aanvullende gedragsregels en bepalingen

Dit artikel bevat bepalingen die het gedrag van de Gebruiker regelen binnen de accommodatie van The Bubble Club Blaricum:

 1. Als schoeisel zijn alleen binnen tennisschoenen met een lichtgekleurd profiel toegestaan. Op het hardcourt dient van profiel loze schoenen gebruikt gemaakt te worden.
 2. Schoenen dienen  droog en schoon te zijn en mogen niet ook buiten gebruikt worden.
 3. Jongeren onder 12 jaar mogen uitsluitend onder begeleiding van een oudere of tennistrainer gebruik maken van de banen of onder geleide in de kantine aanwezig te zijn. Dit om overlast te voorkomen;
 4. Het betreden van de banen vindt in principe plaats op de hele uren en dient met zo min mogelijk overlast plaats te vinden;
 5. Bij het verlaten van de baan/- banen dient erop te worden toegezien dat de banen netjes worden achtergelaten. Vuil dient in de hiervoor bestemde bakken te worden gedeponeerd.
 6. Het is verboden om on-aangelijnde honden, katten en eventueel andere huisdieren mee te nemen naar het complex, ter voorkoming van overlast en om hygiënische redenen;
 7. Mobiele telefoons moeten in het gehele complex zodanig worden afgesteld dat zij andere gebruikers van het complex geen overlast zullen bezorgen.
 8. Voor het gehele complex geldt een algeheel rookverbod. Er worden ook geen rookwaren verkocht.
 9. Regels omtrent alcoholgebruik en verstrekking zijn vastgelegd in het huishoudelijkregelement.
 10. Het personeel heeft het recht om personen, de gebruiker en/of diens gasten, die zich niet aan het huishoudelijkregelement houden, de verdere toegang tot het complex of de banen te ontzeggen, zonder dat dit de gebruikers ontslaat van hun betalings- of andere verplichtingen.

Artikel 15.1 – Aanvullende bepalingen

 1. De Gebruiker kan de voor hem beschikbaar gestelde uren niet op een ander tijdstip inhalen, anders dan de uren als genoemd in artikel 5.
 2. Een Gebruiker, die doorspeelt op een baan waar hij geen recht op heeft, zal hiervoor het geldende tarief in rekening worden gebracht.
 3. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van The Bubble Club Blaricum abonnementen of rechten op beschikbare uren over te dragen aan derden.
 4. Niet speelbare uren veroorzaakt, om welke reden dan ook, vanwege The Bubble Club Blaricum, maar geen overmacht zijnde, geven geen recht op financiële compensatie van abonnementsgelden, maar kunnen op andere tijdstippen binnen hetzelfde seizoen en binnen de openingstijden worden ingehaald.
 5. Een Gebruiker krijgt een baan toegewezen, zoveel mogelijk naar wens van de Gebruiker, maar The Bubble Club Blaricum is gerechtigd ten behoeve van indelingsflexibiliteit een andere baan toe te wijzen, ondanks mogelijk verschillende ondergronden.
 6. Verwarming verlichting en andere apparatuur, evenals ventilatoren, mogen uitsluitend bediend worden door de daar voor aangewezen personen. Eventuele schade voortvloeiend uit een ongeoorloofd gebruik van de hal en voornoemde apparatuur zal onverkort verhaald worden op degenen, die voor deze schade verantwoordelijk gesteld kunnen worden.
 7. Gebruiker dient alle medegebruikers van deze Algemene Voorwaarden in kennis te stellen maar blijft ondanks dat toch verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn gedrag en dat van zijn medegebruikers.
 8. Toegang en speeltijden

Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten zijn de buitenbanen voor de zomerperiode in de maanden april t/m september geopend van:

 • Maandag t/m vrijdag van: 09:00 uur tot 23:00 uur*.
 • Zaterdag en zondag: 09:00 tot 19:00 uur*.
  * Tijdens officiële feestdagen gelden aangepaste openings- en sluittijden. Zie artikel 8

*Op thebubbleclubblaricum.nl vermelden wij deze tijden.

Indien de weersomstandigheden en baanconditie dit toelaten zijn de buitenbanen voor de winter buitenbaan abonnementhouders voor de winterperiode in de maanden oktober t/m maart geopend van:

 • Maandag t/m vrijdag van: 09:00 uur tot 20:00 uur*.
 • Zaterdag van: 09:00 tot 17:00 uur en zondag van: 09:00 tot 18:00 uur*.

* Tijdens officiële feestdagen gelden aangepaste openings- en sluittijden. Zie artikel 8
*Op thebubbleclubblaricum.nl vermelden wij deze tijden.

 1. Ledenbanen, Leden van The Bubble Club Blaricum mogen uitsluitend tennissen op de aangegeven ledenbanen op het digitale afhangbord.
 1. Binnenbanen
 • Leden mogen in de zomer, indien de buitenbanen niet bespeelbaar zijn, tegen vergoeding gebruik maken van de binnenbanen indien deze vrij ligt. Dit kan uitsluitend op vertoon van het KNLTB-ledenpas bij de service desk.
 • Leden mogen in de winter tegen op het daarvoor geldende uurtarief gebruik maken van de binnenbanen indien deze vrij ligt. Dit kan uitsluitend op vertoon van het KNLTB-ledenpas via de service desk.
 • Bij het vooruit reserveren van een binnenbaan, zowel in de zomer- en winterperiode, wordt het volledige baantarief in rekening worden gebracht.

Speelrecht
Volledig lidmaatschap en volledig studenten lidmaatschap

 • Zomer (1 april – 30 september): maandag t/m vrijdag van 09:00-23:00 uur en op zaterdag en zondag van 09:00-19:00 uur.
 • Winter (1 oktober-31 maart): maandag t/m vrijdag van 09:00-20:00uur, op zaterdag van 09:00-17:00 uur en op zondag van 09:00-21:00 uur.
 1. Dal lidmaatschap, studentenlidmaatschap en Jeugdlidmaatschap
 • Zomer (1 april – 30 september): maandag t/m vrijdag van 13:00-18:00uur op

Zaterdag en zondag van 16:00-18:00uur

 • Winter (1 oktober – 31 maart): maandag t/m vrijdag van 13:00-17:00uur, op zaterdag van 16:00-17:00 uur en op zondag van 16:00-21:00 uur.
 1. Baanregels
  Iedereen is verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman en/of medewerker van The Bubble Club Blaricum heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan.
 • Bij regen, vorst en dooi de banen niet betreden maar de baan verlaten.
 • Ga nooit zelf aan het werk op natte of opgedooide banen, forceer niets laat het met rust en geef het tijd, laat de werkzaamheden over aan de groundsman.
 • Altijd slepen na een speelperiode met het daarvoor aanwezige sleepnet. Na gebruik netjes terughangen op de daarvoor bestemde hanger.
 • Repareer beschadigingen en ingetrapte gaten direct door het kuiltje dicht te trappen.
 • Het is niet toegestaan glaswerk mee te nemen op de baan.
 • Laat geen rommel achter op de baan.
 1. Onderhoud
  De groundsman en/of medewerker van The Bubble Club Blaricum is bevoegd om, indien de weersgesteldheid of andere oorzaken onderhoud noodzakelijk maken, de tennisba(a)n(en) onbespeelbaar te verklaren.
  Het sproeien kan gebeuren op niet tevoren aangekondigde tijdstippen. De
  groundsman en/of medewerker van The Bubble Club Blaricum zal de spe(e)l(st)ers waarschuwen wanneer er wordt gesproeid. Dit zal in het algemeen aan het begin of het einde van een afschrijfperiode zijn.
  Iedereen is verplicht de tennisbaan te verlaten of te wachten met spelen als de groundsman en/of medewerker van The Bubble Club Blaricum heeft aangekondigd te gaan sproeien. De sproeitijd kan dus van de speeltijd afgaan. Alleen op deze manier kunnen wij een goede kwaliteit van de baan garanderen.
 1. Trainingen en speelgerechtigheid
  Het is verboden om zonder toestemming op de tennisbanen van The Bubble Club Blaricum tennisles te krijgen van een niet aan The Bubble Club Blaricum verbonden tennistrainer.

Competitie, Clubkampioenschappen, Toernooien en blokkeren Banen

 • Tijdens de KNLTB-competities, toernooien en/of clubactiviteiten komen de voorrangstijden geheel of gedeeltelijk te vervallen, vrij spelen gaat altijd in overleg ter plaatse met de competitieleider van die dag. Tijdens deze dagen is er een beperkte mogelijkheid tot vrijspelen.
 • Gedurende de competitie zal The Bubble Club Blaricum een wekelijkse via de website aankondiging doen van de thuisspelende teams met betrekking tot de tijden en de reserveringen van de banen.
 • The Bubble Club Blaricum heeft het recht om banen in het digitale afhangsysteem te blokkeren voor onderhoud, toernooien, competitie en activiteiten etc. The Bubble Club Blaricum wijst op deze momenten andere baannummers toe aan leden.
 1. Rechten na onderbreking
 • Indien de weersgesteldheid spelen onmogelijk maakt, wordt niet afgeweken van de vastgestelde begintijden die op het digitale afhangbord voorkomen.
 • Wanneer de speeltijd is verstreken, moet men, als de tennisbanen weer bespeelbaar zijn, opnieuw afhangen. Het is dus niet toegestaan de afhangtijd te verschuiven naar een direct opvolgende speeltijd als deze al door anderen is afgehangen.

Spelerspas, Vermissing spelerspas

 • De KNLTB-ledenpas pas is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Frauduleus of onjuist gebruik van de KNLTB-ledenpas van zichzelf of van een ander niet toegestaan. Amstelpark kan hiertegen met geëigende maatregelen optreden.
 • Bij vermissing van de KNLTB-ledenpas is men verplicht zelf dit bij de ledenadministratie te melden via tennis@ BLTC-Inbetween.nl Een nieuwe pas kost bij verlies €20,-.
 • Indien men de KNLTB-ledenpas is vergeten, kan men tegen betaling van een borg, voor een dag een tijdelijk pasje krijgen bij de receptie/bar.
 1. Speelperiode
 • De speelperiode voor een single of dubbel is één uur.
 • Het afschrijven van een baan kan uitsluitend geschieden met twee of meer KNLTB- ledenpassen.
 1. Afschrijven
 • De KNLTB-ledenpassen moeten door de kaartlezer van het digitale afhangbord worden gehaald.
 • Bij een dubbel moeten alle vier de KNLTB-ledenpassen door het digitale afhangsysteem gehaald worden.
 • Alle leden zijn verplicht voor het tennissen de baan te reserveren.
 • Bij het verlaten van het tennispark, vervalt het recht van reservering.
 • Ieder lid hangt af op een baan die op dat moment vrij ligt.
 • Het speelrecht vervalt als men niet op tijd op de afgehangen baan is.

18.Werking digitale afhangsysteem

Raak het beeldscherm aan, zodat het afhangscherm verschijnt waarop aan de rechterzijde drie vakjes staan;

  1. Toets daarin aan het vakje afhangen;
  2. Toets dan aan eerste beschikbare baan;
  3. Haal daarna uw KNLTB pas door de lezer waarna uw kaart met foto in het scherm verschijnt. NB. Indien dit beeld verschijnt, is uw pas correct. Wanneer dit beeld niet verschijnt, meld dit dan bij de ledenadministratie tennis@amstelpark.nl waarna een correct werkende pas zal worden aangevraagd.

De baanverlichting zal bij normale weersomstandigheden automatisch aan en uit gaan binnen de aangegeven openings- en sluittijden.

Fietsen
Fietsen dienen gestald te worden in de fietsenrekken. The Bubble Club Blaricum behoudt zich het recht om fout geplaatste fietsen te verwijderen. Eventuele schade aan het slot zijn voor eigen rekening.

Nieuwsbrief

Altijd onregelmatig, nooit saai: schrijf je nu in en blijf op de hoogte van The Bubble Club Blaricum!

Copyright 2023 © Alle rechten voorbehouden.